Adviespraktijk David & van Wezel

Praktijk voor Mediation, Psychotherapie, Vertrouwenspersonenwerk en Coaching

Nieuws

Geachte relatie,

 

Het is ons een genoegen om u te informeren over onze adviespraktijk. Tevens gaan we in dit schrijven in op recente ontwikkelingen binnen onze diverse werkvelden.

Wij bestaan inmiddels 10 jaar en daar zijn we trots op.

In 2007 hebben wij ons aangesloten bij Groepspraktijk Watergraafsmeer, een multidisciplinair centrum voor eerstelijns gezondheidszorg in de gelijknamige wijk van Amsterdam. Vanuit verschillende disciplines zetten wij ons in voor het herstellen, bevorderen en  onderhouden van gezondheid. De hulpvraag en het welzijn van de patiënt/cliënt staat hierbij altijd centraal.

In onze praktijk krijgen wij als vertrouwenspersoon regelmatig te maken met meldingen van grensoverschrijdend gedrag, zowel op scholen, in de zorg als in bedrijven.

De media- aandacht die er de laatste week ontstond nadat bekende en minder bekende vrouwen en mannen hun verhaal onthullen over seksueel misbruik zet ook ons aan het denken. We vermelden graag het standpunt van de Landelijke Vereniging van vertrouwenspersonen.

Hieronder gaan we in op het boek van Ingrid van Wezel waar ze uiteenzet op welke manier weerbaarheid kan worden vergroot. Hierbij is een rol weggelegd voor het individu , leidinggevenden en de organisatie. We houden u tevens op de hoogte van de nieuwe wet: Huis voor de Klokkenluiders en wat dat betekent voor u als werkgever.

In onze praktijk komen we vaak in aanraking met cliënten die een schokkende gebeurtenis meemaken. Om preventief handvaten te bieden, hebben een workshop trauma opvang in de markt gezet.

Wij krijgen in toenemende mate de vraag of wij ook in een klachtencommissie ongewenste omgangsvormen kunnen voorzien. Hieronder meer.

#MeToo

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) vraagt de nieuwe minister van Sociale Zaken zo snel mogelijk de positie van vertrouwenspersoon nog steviger wettelijk te verankeren. #MeToo laat zien dat slachtoffers van ongewenste omgangsvormen in hun omgeving te weinig steun ervaren om hun verhaal kwijt te kunnen. Als er sprake is van seksuele intimidatie op het werk dan kan een vertrouwenspersoon advies en ondersteuning verlenen.

Meer aandacht voor de Arbowet waar impliciet staat dat bedrijven en organisaties verplicht zijn om een vertrouwenspersoon aan te stellen, zou wat ons betreft mooi zijn. Dat alleen is echter niet voldoende. Organisaties zijn het meest gebaat bij een werkklimaat waarbinnen iedereen zich veilig voelt.

Een werkgever is verantwoordelijk voor een sociaal veilig werkklimaat. In dat kader horen preventie en zorg voor opvang en begeleiding alsmede een Risico-inventarisatie bij het opstellen van beleid. Werkgevers moeten in een plan van aanpak maatregelen beschrijven hoe ongewenste omgangsvormen worden voorkomen of beperkt.

 

Weerbaarheid voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals, of het nu om stagiaires, coassistenten of medewerkers gaat, hebben regelmatig te maken met grensoverschrijdend gedrag van patiënten, collega’s en meerderen. Dit boek beoogt praktische handvatten te geven waarmee de zorgprofessional zich hiertegen weerbaar kan maken. Na een inleiding komen thema’s aan bod als pesten, intimidatie, discriminatie, agressie en hulp en ondersteuning. Ieder thema begint met oorzaken en redenen en eindigt met praktische handvatten. Herkenbare casuïstiek maakt dat het thema uit de taboesfeer wordt gehaald.

Het boek is onder meer te bestellen via www.bol.com

 

Wet Huis voor Klokkenluiders:

Alle organisaties waar 50 of meer mensen werken, moeten een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand. In de wet staat wat er ten minste in de klokkenluidersregeling moet staan. Dit betekent dat mogelijk een al bestaande klokkenluidersregeling van vóór 1 juli 2016 moet worden aangepast aan de nieuwe wet.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit is een onderdeel van de nieuwe wet. De vertrouwenspersoon integriteit (VPI) biedt medewerkers de mogelijkheid om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden en brengt de melding zorgvuldig in kaart. Daarnaast stelt de vertrouwenspersoon samen met de melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand en bespreekt de mogelijkheden voor vervolgstappen. Een belangrijke keuzemogelijkheid is het doorzetten van de melding naar de organisatie, zodat het vermoeden van misstand kan worden onderzocht.

Pepita David & Ingrid van Wezel hebben zich geschoold tot vertrouwenspersoon integriteit. Inmiddels vervullen wij deze rol voor een aantal organisaties. Wij kunnen u adviseren bij het opstellen en uitwerken van een klokkenluidersregeling.

 

Workshop trauma opvang

Vanuit verschillende rollen komen mensen binnen hun werk regelmatig in aanraking met medewerkers die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het is van belang dat betrokkenen inzicht hebben in het verwerkingsproces na het meemaken van een schokkende gebeurtenis en wat hierbij normale reacties kunnen zijn. Tevens is het goed te signaleren wanneer de verwerking niet goed verloopt en waar mogelijk heen verwezen kan worden.

Deze workshop is bedoeld voor managers, preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners en interne- en externe vertrouwenspersonen, die hun kennis willen uitbreiden over traumaopvang en het verwerkingsproces na het meemaken van schokkende gebeurtenissen. De inhoud van de workshop wordt toegespitst op de specifieke doelgroep en hun leerwensen.

Klachtencommissie

Een onderdeel van het beleid ter  voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting is een formele klachtenprocedure. Steeds meer organisaties hebben hiervoor een externe klachtencommissie aangesteld.

De commissie zal een klacht onderzoeken op het moment dat iemand een formele klacht indient. De klachtencommissie zal een onafhankelijk onderzoek doen en een advies uitbrengen aan de directie.

Wij bieden een klachtencommissie met ervaring en expertise op het gebied van omgangsvormen en integriteit binnen diverse organisaties en bedrijven.

Veel bedrijven kiezen voor een constructie van een vaste voorzitter met een juridische achtergrond en twee toegevoegde leden, die op het moment dat een klacht is ingediend aan de commissie worden toegevoegd op basis van expertise op het gebied van de klacht bijvoorbeeld seksuele intimidatie of discriminatie.

De commissie kan ook een onderzoeksvraag van de directie op het gebied van ongewenste omgangsvormen en/of integriteit in behandeling nemen.

Informatie :

Pepita David  mobiel: 06-34348288 of per e-mail: p.david@planet.nl

Ingrid van Wezel  mobiel: 06-55326539 of per e-mail: ivanwezel@chello.nl

www.david-vanwezel.com